ANVÄNDARVILLKOR CHEFENS HOTELL AB

Nedan ser ni användarvillkor för webbplatsen. Vid frågor ber vi dig kontakta oss på info@chefenshotel.se eller 08-15 51 14

1. WEBBPLATSEN OCH DESSA VILLKOR

1.1 Denna webbplats ägs och drivs av Chefens Hotell AB 559013-2311

1.2 Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

1.3 Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2. ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDARVILLKOR

2.1 För att förbättra din användning av denna webbplats kan Chefens Hotell AB komma att göra ändringar.

2.2 Chefens Hotell AB förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Chefens Hotell AB anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Chefens Hotell AB rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1 Allt innehåll på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Chefens Hotell AB.

3.2 Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med Användarvillkoren.

3.3 När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen Chefens Hotell AB föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729).

3.4 Även användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter Chefens Hotell AB eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande.

4. HYPERLÄNKAR

4.1 Chefens Hotell AB webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Chefens Hotell AB webbplats.

4.2 Chefens Hotell AB råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär Turinge Hotel AB inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.

4.3 Att Chefens Hotell AB tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Chefens Hotell AB ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk.

4.4 Eftersom Chefens Hotell AB inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Chefens Hotell AB dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

5. INNEHÅLL SKAPAT AV WEBBPLATSANVÄNDARE

5.1 Chefens Hotell AB kan komma att tillhandahålla möjligheten för användare av webbplatsen att själv publicera eller ladda upp innehåll på webbplatsen.

5.2 Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skapa innehåll på webbplatsen medverkar du till att skapa innehåll på webbplatsen för vilket du bär fullt ut eget ansvar och som du som användare kan komma att ställas till svars för.

5.3 Användare förbinder sig att hålla Chefens Hotell AB skadelöst och bekräftar att publicerat innehåll inte kränker tredje mans rätt, såsom upphovsrätt etc. Chefens Hotell AB tar inte på något sätt ansvar för sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare.

5.4 Chefens Hotell AB förbehåller sig en oinskränkt rätt att efter eget gottfinnande helt eller delvis avlägsna sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare och som riskerar att helt eller delvis strida mot svensk lag eller som av Chefens Hotell AB kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, oansenligt eller oanständigt eller som i något annat avseende riskerar att medföra skada för Chefens Hotell AB eller Chefens Hotell AB samarbetspartners.

5.5 Chefens Hotell AB förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra missbruk och andra skadliga åtgärder.

5.6 Användare äger rättigheterna till materialet men upplåter det till Chefens Hotell AB, samt ger rätt att utan kostnader och begränsningar fritt använda material som publicerats av användare på webbplatsen på obegränsad tid.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1 Chefens Hotell AB lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet.

6.2 Inte heller garanterar Chefens Hotell AB att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen.

6.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

7. ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES

7.1 Chefens Hotell AB använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av Chefens Hotell AB webbplats.

7.2 En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för Chefens Hotell AB att förbättra ditt besök på Chefens Hotell AB webbplats.

7.3 En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Chefens Hotell AB använder sig av både permanenta cookies och session cookies. Chefens Hotell AB kan använda sig även av tredje parts cookies.

7.4 Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsens funktionalitet.

8. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

8.1 Chefens Hotell AB hanterar dina personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (1998:204) och värnar om den personliga integriteten vid hanteringen av dina personuppgifter.

8.2 Genom att använda Chefens Hotell AB webbplats accepterar du att Chefens Hotell AB aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Chefens Hotell AB och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Chefens Hotell AB webbplats.

8.3 För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Chefens Hotell AB lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Chefens Hotell AB förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

8.4 Turinge Hotel AB har rätt att använda dina personuppgifter för att skicka ut information om erbjudanden och produkter till dig. Önskar du inte ta del av sådan information ber vi dig att kontakta oss på info@chefenshotel.se eller 08-15 51 14

8.5 Chefens Hotell AB kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring och tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Chefens Hotell AB. Chefens Hotell AB behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Chefens Hotell AB underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Chefens Hotell AB. Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter i annat syfte än att utföra sitt uppdrag till Chefens Hotell AB och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att följa sitt uppdrag för Chefens Hotell AB

8.6 Användaren samtycker till att personuppgifter om användaren lagras och används på det sätt och för de syften som anges i punkterna 8.1 – 8.4.

8.7 Användaren samtycker till att personuppgifter om användaren kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

8.8 Användaren samtycker till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgrupps-identifiera användaren i marknadsföringssyfte. Användaren samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad.

8.9 Användaren har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Chefens Hotell AB få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om användaren. Eventuella felaktiga personuppgifter kan användaren be att få rättade. Användaren kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till vår e-post info@chefenshotel.se

9. SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN

9.1 Chefens Hotell AB, samt våra samarbetsbolag kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen. Sådan information omfattas av kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor.

9.2 Chefens Hotell AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatsen i samband med transaktioner. Chefens Hotell AB garanterar dock inte säkerheten för de uppgifter du lämnar ut.